Uutiset

In the current situation, it is important to take care of our loved ones and support each other. If you are unable to have face-to-face meetings, you can keep in contact with your friends and family by sending messages or calling. This will reduce feelings of isolation, frustration and hopelessness.

Nuorten turvatalojen toiminta siirretään mahdollisimman laajasti verkko- ja puhelinvälitteiseksi. Yksilö-, perhe- ja verkostotapaamiset käydään verkossa ja puhelimitse. Kotikäyntien sijaan tuemme nuoria verkon tai puhelimen avulla. Alueellinen toimintamme nuorten arjen ympäristöissä, kuten oppilaitoksissa ja nuorisotiloilla, keskeytetään toistaiseksi.

Koronan aiheuttamassa tilanteessa on tärkeää, että pidämme huolta läheisistämme ja tuemme toisiamme. Jos tapaaminen kasvokkain ei ole mahdollista, niin yhteyttä läheisiin voi pitää viestittelemällä tai soittamalla. Tämä vähentää eristäytymisen tunnetta, turhautumista ja toivottomuutta.

– Ungdomarna söker sig till Sekasin-chatten av många olika skäl, men omkring hälften av besökarna i chatten söker hjälp mot ångest, berättar Satu Sutelainen, chef för krisarbetet på nätet vid MIELI Psykisk Hälsa Finland rf.

– Sekasin-chattiin hakeudutaan monenlaisista syistä, mutta noin puolet Sekasin-chatin käyttäjistä etsii apua ahdistuneisuuteen, kertoo MIELI Suomen Mielenterveys ry:n verkkokriisityön päällikkö Satu Sutelainen.

According to the UN, more than 11 million people are suffering from a food shortage in nine southern African countries due to the drought. The situation is alarming.

‘In parts of southern Africa, the crops have already been lost. Crops should reach maturity in April, but some people have only just sown theirs. After March, the rains usually cease and a dry winter period begins,’ says Finnish Red Cross Disaster Management Adviser Jouko Ala-Outinen from Nairobi.

Enligt FN lider fler än 11 miljoner människor av brist på mat på grund av torkan i nio länder i södra Afrika. Situationen är larmande.

Mobiilimaksaminen on uusi tapa lahjoittaa Nälkäpäivään. Danske Bankin sovellus on käytössä hyväntekeväisyyskeräyksessä ensimmäistä kertaa.

A sports project funded by the Regional State Administrative Agency for Southern Finland enabled exercising at the Red Cross’ reception centres and family group homes in 2016–2019.

In the gym of a school in Lohja, you can hear running steps and shouts:

– Steal it!

– Yeah, that was the best of the day!

Ett idrottsprojekt, som finansierades av Regionförvaltningsverket i Södra Finland, möjliggjorde idrottsintressen i Röda Korsets mottagningscentraler och familjegrupphem under 2016–2019.

I gymnastiksalen i en skola i Lojo hörs springande steg och rop:

– Ta den av honom!

– Yes, det var dagens snyggaste!

Den lokala motorklubbens innebandyträning pågår. Ett tiotal spelare i åldern 10–50 är på plats. Både kvinnor och män.

Etelä-Suomen Aluehallintoviraston rahoittama liikuntahanke mahdollisti liikuntaharrastuksia Punaisen Ristin vastaanottokeskuksissa ja perheryhmäkodeissa vuosina 2016-2019.

The vast and persistent wildfires have claimed lives and destroyed homes in several Australian states. People have been evacuated, and the air quality is very poor due to smoke. High temperatures, drought and winds have made the situation even worse.

The Australian Red Cross has helped people and communities affected by the fires by providing psychosocial support, maintaining evacuation centres, providing emergency relief, such as food and water, and helping people connect with their loved ones and family members, among other things.

1) Anmäl dig som frivillig

Anmäl dig som frivillig på nätet genom att välja verksamhetsformen: Hjälpa asylsökande

De omfattande och ihärdiga bränderna har krävt människoliv och förstört hem i flera delstater i Australien. Människor har evakuerats och luftkvaliteten är väldigt dålig på grund av rök. Höga temperaturer, torka och blåst har förvärrat situationen ytterligare.

Australiska Röda Korset har hjälpt människor och sammanslutningar som drabbats av bränder bland annat genom att erbjuda psykosocialt stöd, upprätthålla evakueringscenter, ge nödhjälp såsom mat och vatten samt genom att hjälpa människor att återförenas med sina familjer och närstående.

Laajat ja sitkeät maastopalot ovat vaatineet ihmishenkiä ja tuhonneet koteja useissa Australian osavaltioissa. Ihmisiä on evakuoitu ja ilman laatu on savun takia erittäin huono. Korkeat lämpötilat, kuivuus ja tuulet ovat pahentaneet tilannetta entisestään.

Australian Punainen Risti on auttanut paloista kärsiviä ihmisiä ja yhteisöjä muun muassa tarjoamalla psykososiaalista tukea, ylläpitämällä evakuointikeskuksia, tarjoamalla hätäapua kuten ruokaa ja vettä sekä auttamalla ihmisiä saamaan yhteyden läheisiinsä ja perheenjäseniinsä.

Sivut