Uutiset

Yhteistyö on osa Uncle Ben’sin vastuullisuustyötä

Tavoitteena on, että Uncle Ben’s riisi tulee vuoteen 2020 mennessä sataprosenttisesti viljelijöiltä, jotka viljelevät riisiä kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti.  
 

Puhtaan veden puute tuo ongelmia

Chiwengan kylässä Zimbabwessa kärsitään kuivuudesta. Ruuantuotanto ja puhtaan veden saanti on pitkään ollut vaikeaa.
 

När ett barn växer upp och blir en ungdom stiger utgifterna bland annat på grund av studier, mobilitet och hobbyer. Inkomstöverföringarna ökar däremot inte, utan mammor och pappor med små inkomster är tvungna att fostra sina barn till vuxna med mindre resurser än föräldrarna i välbeställda familjer.

En särskild vändpunkt infaller när den unga fyller 17 år. Då upphör barnbidraget, just vid övergången från gratis grundskola till andra stadiets utbildning, där man själv ska köpa merparten av läromaterialet.

Lapsen kasvaessa nuoreksi perheen menot kasvavat muun muassa opintojen, liikkumisen ja harrastusten vuoksi.

Tulonsiirrot eivät kuitenkaan kasva, vaan vähätuloiset äidit ja isät joutuvat kasvattamaan lapsensa aikuisiksi pienemmillä voimavaroilla kuin varakkaiden perheiden vanhemmat.

Erityinen käännekohta koittaa nuoren täyttäessä 17 vuotta. Silloin lapsilisät loppuvat juuri, kun ilmaisesta peruskoulutuksesta on siirrytty toisen asteen opetukseen, jossa valtaosa oppimateriaaleista on ostettava itse.

Röda Korsets distrikt i Savolax-Karelen fick för några år sedan ta emot en betydande testamentsdonation, som testatorn ville rikta till mindre bemedlade barnfamiljer i Norra Savolax. Donationen har räckt till hjälp för många familjer. En av hjälpmottagarna är Marjut Ronkainen och hennes familj i Kuopio.

– Ett stort tack till dylika testamentsdonatorer. Pengarna som vi fick ur donationen har varit till fin, verkligen stor daglig och konkret hjälp för min familj, suckar Ronkainen.

Punaisen Ristin Savo-Karjalan piiri sai joitakin vuosia sitten merkittävän testamenttilahjoituksen, jonka testamentin jättäjä halusi kohdentaa Pohjois-Savon vähävaraisille lapsiperheille. Lahjoituksesta on riittänyt apua monelle perheelle. Yksi apua saaneista on kuopiolainen Marjut Ronkainen perheineen.

– Iso kiitos tällaisille testamenttilahjoittajille. Lahjoituksesta saatu raha on ollut erittäin hieno, tosi iso päivittäinen ja konkreettinen apu minun perheelle, huoahtaa Ronkainen.

En springer för att hämta första hjälpen-tillbehör medan en annan stillar blödningen med sina bara händer och en tredje hjälper den som höll i yxan och som nu håller på att svimma. 
 
Patienten, som håller på att förlora medvetandet på grund av blodförlusten, vänds i sidoläge och man lägger ett tryckförband på armen i väntan på mer hjälp.
Samtidigt erbjuder man de närvarande mentalt stöd.
 
Yksi juoksee hakemaan ensiaputarvikkeita, toinen tyrehdyttää verenvuotoa paljain käsin ja kolmas auttaa pyörtyvää kirveenkäyttäjää. 
 
Verenhukan vuoksi tajuttomuuteen vaipuva käännetään kylkiasentoon, hänelle tehdään painesidos käteen lisäavun saapumista odotellessa. Samalla tarjotaan henkistä tukea mukanaolijoille.
 
Tilanne ei onneksi ole hengenvaarallinen, sillä käynnissä on kansainvälisen nuorten ensiapuleirin loppuharjoitus Viron Kloogarannassa. 
 

Röda Korset har redan länge stött det myanmarska Röda Korsets hälsoprogram i Myanmar, där den offentliga hälsovården fungerar dåligt i synnerhet i perifera byar.

En central roll i hälsoarbetet har lokala frivilliga, vilka Röda Korset utbildar bland annat i huvudtemana för hälsofostran samt första hjälpen och frivilligarbete.

Punainen Risti on jo pitkään tukenut Myanmarin Punaisen Ristin terveysohjelmaa Myanmarissa, jossa julkinen terveydenhuolto toimii heikosti etenkin syrjäisissä kylissä.

Terveystyön keskiössä ovat paikallisissa yhteisöissä asuvat vapaaehtoiset, jotka Punainen Risti kouluttaa muun muassa terveyskasvatuksen pääteemoista sekä ensiavusta ja vapaaehtoistyöstä.

Alla som fungerar inom Finlands Röda Kors frivilliguppdrag är organisationens frivilliga och ingen lön betalas ut för uppdragen.
 
Frivilliga är Röda Korsets ryggrad. Ett brett beslutsfattande som baserar sig på frivilliga förtroendeuppdrag garanterar att beslut görs i enlighet med organisationens principer och värderingar samt att beslutsfattandet baserar sig på hjälpbehov.
 

Kampanjen Ansvarsfullt donerande i november inleds 28.10 och pågår under hela november. I kampanjen deltar närmare 90 jurister och juridiska byråer runt om i Finland samt ett 50-tal finländska organisationer.

Avsikten med kampanjen är bland annat att öka medborgarnas medvetande om att det är möjligt att testamentera sin egendom också till andra än till nära släktingar.

Punaisella Ristillä on valtakunnallisena, viranomaisia tukevana järjestönä erityinen rooli valmiudessa ja varautumisessa. Suomen Punainen Risti on solminut viranomaisten kanssa sopimuksen yhteistyöstä, jolla taataan tuki viranomaisille erilaisissa yhteiskunnan häiriötilanteissa.

Sopimuksen mukaisesti Punainen Risti muun muassa ylläpitää ja kehittää väestölle suunnattua tasalaatuista ensiapukoulutusta sekä kouluttajakoulutusta, sillä kansalaisten ensiaputaidot ovat merkittävässä roolissa varautumisessa erikokoisiin onnettomuuksiin.  

Vastuullisen lahjoittamisen marraskuu -kampanja alkaa 28.10 ja kestää koko marraskuun ajan. Mukana on yli 60 asianajajaa ja asianajotoimistoa ympäri Suomen sekä 45 suomalaista järjestöä.

Kampanjan tarkoituksena on mm. lisätä kansalaisten tietoisuutta siitä, että omaisuuden testamenttaaminen myös muille kuin lähisukulaisille on mahdollista.

Vid Finlands Röda Kors beredskapsövning Droppen 2019 den 26 oktober testas Röda Korsets förmåga att reagera och agera som stöd till myndigheter i händelse av en vattenkris.

Vattenkriser, det vill säga situationer där vattnet har förorenats eller det inte kommer något vatten alls, sker årligen i Finland.

Suomen Punaisen Ristin Pisara 2019 -valmiusharjoituksessa 26.10. testataan Punaisen Ristin kykyä reagoida ja toimia viranomaisen tukena vesikriisin sattuessa.

Vesikriisejä eli tilanteita, joissa vesi on pilaantunutta tai vettä ei tule, sattuu Suomessa vuosittain.

– Vedenjakelun häiriö pistää ihmisen päivärytmin nopeasti sekaisin. Jos vettä ei ole varalla, on ryhdyttävä nopeasti miettimään, mistä vettä saa ja miten sen saa kannettua kotiin, sanoo Punaisen Ristin kotimaan valmiustoiminnan päällikkö Leena Kämäräinen.

Sivut