Röda korsets stabila ekonomi möjliggör utveckling och upprätthållande av organisationens beredskap, även i exceptionella situationer

Organisationens goda resultat under räkenskapsperioden, stärkte den finansiella kapaciteten betydligt under 2019. Räkenskapsperiodens resultat uppstod främst från försäljningen av en fastighet som ägts av Röda Korset under lång tid. Tack vare det goda resultatet från blodtjänsten, kan man styra medel till forskningen och utvecklingsarbetet.

Under 2019 framskred Röda Korsets verksamhet och ekonomi enligt planerna. Organisationens ekonomiska struktur förändrades när en fastighet i Ulrikasborg, Helsingfors som ägts av organisationen i 75 år såldes. Finlands Röda Kors fick fastigheten i gåva av Skyddskåren, i samband med fortsättningskrigets slut. Med sin gåva ville Skyddskåren säkerställa att egendomen skulle användas för att främja finländarnas hälsovård och välmående. Finlands Röda Kors har använt hyresintäkterna från fastigheten till att upprätthålla och utveckla sin verksamhet. Nu skulle fastigheten ha krävt betydande reparationer, så med tanke på organisationens kapitalförvaltning och ekonomi, lönade det sig att sälja den.

Intäkterna från fastighetsförsäljningen användes för sjuksköterskornas tilläggspension

Intäkterna från försäljningen användes i sin helhet för att betala av organisationens skuld snabbare. Skulden uppkom i samband med tilläggspensionssystemet som organisationen tog i bruk innan det lagstadgade tjänstepensionssystemet trädde i kraft i Finland under 1960-talet. Sjuksköterskornas löner var låga under 1960–1990-talet och med tilläggspensionssystemet ville Röda Korset trygga en adekvat pension för sjuksköterskor med långa karriärer. 

Betydelsen av en stabil ekonomi framhävs i osäkra tider

Det är svårt att utvärdera coronavirusepidemins inverkan på den ekonomiska situationen i världen och Finland. I sådana här situationer är det särskilt viktigt att man med hjälp av beredskapsorganisationens ekonomiska situation, tryggar hjälpen för hjälpbehövande ändamålsenligt både i Finland och ute i världen. Den goda utvecklingen av placeringstillgångarnas värde under 2019, har tryggat organisationens verksamhet även under våren 2020 när undantagstillståndet har påverkat värderingsnivån på investeringsmarknaden.

Ekonomin för Finlands Röda Kors Blodtjänst har utvecklats stabilt. Den positiva ekonomiska utvecklingen möjliggör en betydande satsning på forskning och utvecklingsarbete. Blodtjänstens forskningsfond, som grundades 2019, kan användas för forskningsverksamheten i enlighet med forsknings- och utvecklingsstrategin. Tack vare den kontinuerliga utvecklingen och effektiviseringen har man kunnat hålla blodtjänstens priser i schack. Trots höjda priser för övrig hälsovård, har man inte behövt höja priserna för blodtjänsten en enda gång sedan 2014.