Uutiset

Punainen Risti alkoi auttaa Beirutissa välittömästi räjähdyksen tapahduttua. Libanonin Punainen Risti otti nopeasti käyttöön yli 75 ambulanssia ja 375 ensihoitajaa ympäri maata sijaitsevista sairaankuljetusyksiköistä kuljettamaan loukkaantuneita sairaaloihin ja pystytti tilapäisiä ensiapupisteitä kaupunkiin. Veripalvelu keräsi verta sairaaloihin.

Libanonin Punainen Risti otti nopeasti käyttöön yli 75 ambulanssia ja 375 ensihoitajaa ympäri maata sijaitsevista sairaankuljetusyksiköistä kuljettamaan loukkaantuneita sairaaloihin ja on nyt pystyttänyt Beirutiin myös tilapäisiä ensiapupisteitä.  

Libanonin Punaisen Ristin Veripalvelu vetoaa lahjoittajiin. Verta tarvitaan välittömästi loukkaantuneiden leikkaushoidossa.

Röda Korset i Libanon tog snabbt i bruk över 75 ambulanser och 375 första hjälpare från sjuktransportenheter runt om i landet för att transportera skadade till sjukhusen och har nu också satt upp tillfälliga första hjälpen-stationer i Beirut. 

Libanesiska Röda Korsets blodtjänst vädjar till blodgivarna. Blod behövs omedelbart för operationsverksamhet för att hjälpa de skadade.

 

Hukkuneen elottoman henkilön painelu-puhallus (PPE) elvytys 

1. Kun hukuksissa ollut on saatu vedestä pois, asetetaan hänet kovalle joustamattomalle alustalle selälleen.
 
2. Soita hätänumeroon 112.
  • Voit myös huutaa apua ja pyytää paikalla olevia tekemään hätäilmoituksen numeroon 112. Hätäkeskuksen antamia ohjeita tulee noudattaa.
3. Avaa hengitystie.
Haluatko löytää kivaa tekemistä elokuuksi ja nauttia loppukesän lämpimistä päivistä  hyvässä seurassa? Kesäklubissa kokoonnumme viettämään aikaa kesäisten aktiviteettien parissa Helsingissä ja muualla pääkaupunkiseudulla.
 
Kokoonnumme yhdessä ulos esimerkiksi pelaamaan pallopelejä, tekemään katutaidetta tai tutustumme pääkaupunkiseudun kauniisiin luontokohteisiin. Toisinaan nautimme vain rennosti piknikeväistä.  
 

Red Cross and voluntary rescue service volunteers helped evacuate the building, and maintained the evacuation centre and provided first aid and emotional support.

Over the weekend, those evacuated from the building were provided with clothing, food and sanitary products thanks to the Red Cross disaster relief fund.

The Red Cross national preparedness group of psychologists is also at hand to provide assistance.

Approximately 50 volunteers participated in the effort in which 168 people were evacuated from the building. There were no extensive personal injuries.

Röda Korsets och Vapepas frivilliga hjälpte till med att evakuera personerna, upprätthöll evakueringscentret och gav första hjälpen samt psykiskt stöd.

Under veckoslutet kunde tack vare Röda Korsets katastroffond kläder, mat och hygientillbehör ges till dem som evakuerats från höghuset.

Även Röda Korsets riksomfattande beredskapsgrupp med psykologer är beredda att erbjuda hjälp.

Ca 50 frivilliga var och hjälpte till och man evakuerade 168 personer från byggnaderna. Stora personskador undgicks.

At the Red Cross youth shelters, we and a few young volunteers started to design communication that would help us get our important message through to young people and their loved ones: all young people are entitled to help, and help is available, even during these exceptional times in society.

Talking with the young people, however, made us realise that our message cannot be this simple. If we only talk about the support the youth shelters offer to young people, we will leave half of the story untold. We also need the youth: they have plenty to give as helpers, too.

In the Summer Club we get together to spend time and do summer activities in Helsinki and the metropolitan area. The events are free of charge and are mainly held outdoors so that we can keep the recommended distance between the participants. 

The purpose of the Summer Club is to hang out and do things together in a relaxed environment. There are no requirements as to who can attend the Summer Club – everyone is welcome to come as they are.

We cancelled our face-to-face fundraising activities in March 2020 due to the coronavirus situation. Now, the activities are back to normal.

Face-to-face fundraising is the most significant fundraising method for the Finnish Red Cross. The majority of our monthly donors have joined us via face-to-face fundraisers.

Vi avbröt feissningen på grund av coronaviruset i mars 2020. Nu fortsätter feissningen normalt igen.

Feissning är den viktigaste kapitalanskaffningsformen i Röda Korset. Största delen av våra månatliga bidragsgivare har blivit bidragsgivare via feissning.

Vi har utarbetat säkerhetsinstruktioner för feissarna, med vilka vi tar hand om deras och de på gatan bemötta människornas säkerhet. Feissarna närmar sig inte människor som tillhör riskgrupper och de tar särskilt noggrant hand om hygienen.

Vi besökte Röda Korsets Ungas skyddshus tillsammans med några unga frivilliga för att formulera meddelanden, som skulle kunna hjälpa oss att förmedla ett viktigt budskap till unga och deras närstående: alla ungdomar har rätt till hjälp, och hjälp finns, även under exceptionella förhållanden i samhället.

När vi pratade med ungdomarna förstärktes känslan av att vårt budskap inte kan vara så här simpelt. Om vi bara berättar om den hjälp som skyddshusen erbjuder ungdomar glömmer vi att berätta hälften av det väsentliga. Vi behöver de unga: de har mycket att ge även som hjälpare.

Punaisen Ristin ja Vapepan vapaaehtoiset auttoivat henkilöiden evakuoinnissa, ylläpitivät evakuointikeskusta ja antoivat ensiapua ja henkistä tukea.

Viikonlopun aikana kerrostalosta evakuoiduille annettiin vaatteita, ruokaa ja hygieniatarvikkeita Punaisen Ristin katastrofirahaston turvin.

Myös Punaisen Ristin valtakunnallinen psykologien valmiusryhmä on valmiina tarjoamaan apua.

Auttamassa oli noin 50 vapaaehtoista ja rakennuksista evakuoitiin 168 henkilöä. Suurilta henkilövahingoilta vältyttiin.

Afrika utvecklas och förändras snabbt i och med att urbaniseringen, teknologiutvecklingen och den unga befolkningsgruppen växer. Samtidigt oroar många hot, såsom klimatförändringen, ökande katastrofer och matkriser, klimatlandsflykt och konflikter. 
 
Europeiska kommissionen bereder EU:s Afrika-partnerskapsstrategi, och man diskuterar fem centrala teman: grön omställning, digitalisering, hållbar tillväxt och arbetsplatser, fred och god förvaltning samt migration och rörlighet.  
 

Lähdimme Punaisen Ristin Nuorten turvataloilla yhdessä muutaman nuoren vapaaehtoisen kanssa muotoilemaan viestejä, joilla pystyisimme välittämään nuorille ja heidän läheisilleen tärkeän sanoman: jokaisella nuorella on oikeus apuun, ja apua on tarjolla, myös yhteiskunnan poikkeuksellisessa tilanteessa.

Nuorten kanssa jutellessa vahvistui tunne siitä, että viestimme ei kuitenkaan voi olla näin yksioikoinen. Jos kerromme vain turvatalojen nuorille tarjoamasta avusta, jätämme kertomatta puolet olennaisesta. Me tarvitsemme nuoria: nuorilla on paljon annettavaa myös auttajina.

Sivut